ARBEIDSMETODE2019-02-08T15:24:30+00:00

Project Description

ARBEIDSMETODE

BLI MEDLEM

ARBEIDSMETODE

BLI MEDLEM

Nordic Healing Association (NHA)

Ordet healing er engelsk og betyr å gjøre hel, å gjenopprette helhet. Begrepet helsefremming blir benyttet om all virksomhet som kan påvirke helsen positivt, enten det gjelder trivsels- og overskudds skapende tiltak, eller problemreduserende tiltak.

Helsefremmende arbeid (eng. health promotion) er definert som “den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse” (Ottawa-charteret; WHO, 1986 i Helsedirektoratet, 1987). Helsefremmende arbeid skal støtte personlig og sosial utvikling ved å sørge for informasjon, helseopp lysning og kunnskap om mestringsteknikker”. Å bygge opp en sunn helsepolitikk – det vil si “plassere ’helse’ på sakslisten til de bestemmende organer på alle områder og nivåer”. Å skape et støttende miljø – “helsefremmende arbeid skaper leve- og arbeidsforhold som er trygge, stimulerende, tilfredsstillende og trivelige”.

Healing har som hensikt å fremme, forebygge og ivareta helse og livskvalitet, å gjenopprette balanse i energisystemet og helbrede sykdom. Å heale er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. Som behandling er det en helhetlig metode hvor en arbeider med berøring på kroppen eller i energifeltet nær kroppen. Ved å vitalisere klientens bioenergiske system og/eller ved å påvirke eller omorganisere dette systemet, fremmes organismens egne iboende selvhelbredende prosesser. Enkelt sagt vet kroppen hvordan å reparere for eksempel et brukket ben eller et sår, og det er denne naturlige evnen til å reparere, som healeren prøver å stimulere.

Healeren er en katalysator i klientens helbredelsesprosess. Behandlingen består i å hjelpe den enkelte til å igangsette sin egen helbredelsesprosess, for å kunne gjenopprette balansen i kropp og sinn og stimulere og styrke kroppens egne iboende helbredende evner. Som behandlingsform er healing en naturlig form for behandling som er avspennende, regenererende, og fullstendig ikke-invaderende. Med mindre healeren har spesiell utdannelse for det, skal man ikke gi råd i forhold til kosthold og medisin. Nordic Healing Association utgår fra et holistisk syn på helse og sykdom, hvor sykdom forstås som et utrykk for noe som skjer i hele mennesket.

Healing er en kraftfull og naturlig avslappende behandlingsform. Det er fremmet vitenskapelige bevis på at den forårsaker en fordelaktig virkning på stressede eller skadede enzymer hos alle levende organismer blant annet som frø, gjær, bakterier, planter og dyr, og fremskynder helbredelsen av enkle skader i mennesket. Med sykdommer av en mer komplisert natur i mennesket, har vitenskapelige bevis vært vanskeligere å etablere, fordi fordelene fra healing kan variere i forhold til evnene til den enkelte healer, klientens tilstand og interaksjonen mellom klient og healer.

I medisin foreskrives en spesifikk behandling for å få et spesifikt utfall. Healing virker annerledes. Healing søker å trigge en spontan reaksjon i kroppen som igangsetter kroppens egne iboende selvhelbredende evner og mekanismer, som i sin tur gjenoppretter likevekt mer effektivt på alle nivåer. Som en konsekvens opplever klienten ofte andre fordeler av healingbehandlingen i tillegg til forbedring av selve symptomet eller skaden. Mange års erfaring viser at healing kan være effektivt på vidt forskjellige sykdommer og skader, både fysiske, psykiske og emosjonelle. Uansett spørsmålet om vitenskaplig forskning og bevis, er selvbevis den mest effektive testen for om healingen virker dvs. å se effekten på en klient eller oppleve det selv.

0
YEARS | 2004-2019

Nordic Healing Association

Nordic Healing Association er en nordisk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.