KLAGEORGAN2019-02-08T15:22:43+00:00

Project Description

KLAGEORGAN

BLI MEDLEM

KLAGEORGAN

BLI MEDLEM

Nordic Healing Association (NHA)

Kvalitets- og klageorgan i NHA

Kvalitets- og klageorganet består av 5 medlemmer, hvorav en er leder. Kvalitets- og klageorganet består av medlemmer som selv praktiserer healing og helsefremmende arbeid som metode. Dersom du som medlem, behandler eller klient ønsker å innrapportere til kvalitets- og klageorganet, sender du en skriftlig henvendelse til organets leder. Følgende retningslinjer gjelder:

  1. Klienter som har fått behandling kan klage på behandlingen.
  2. Klage på behandlingen må fremsettes og begrunnes skriftlig, og det må skje innen 14 dager etter behandlingen.
  3. Klage sendes direkte til Kvalitets- og klageorganet for registrering.
  4. Healer underrettes snarest etter mottak av klage.
  5. Healer må uttale seg innen 14 dager etter at han/hun er informert om klagen. Denne uttalelsen skal være skriftlig og eventuelle notater/journaler skal vedlegges.
  6. Kvalitets- og klageorganet kan avgjøre saken på bakgrunn av skriftlig informasjon fra begge parter. Hvis uklarheter, kan kvalitets- og klageorganet innkalle partene til muntlig redegjørelse, før en endelig beslutning fattes.
  7. Når utvalget finner saken tilstrekkelig opplyst, fatter utvalget en skriftlig beslutning.
  8. Beslutning fattes så snart som mulig og senest 6 måneder etter at klagen er mottatt.
  9. Begge parter informeres så snart beslutningen er fattet.

Post til Kvalitets- og klageorganet sendes til:

Nordic Healing Association Kvalitets- og klageorgan
v/ advokat Inger Lise Sætren

Leiv Eirikssons gate 9

0271 Oslo

kun skriftlige henvendelser

0
YEARS | 2004-2019

Nordic Healing Association

Nordic Healing Association er en nordisk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Nordic Healing Association anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.